Nya villkor för public service i ett förändrat medielandskap

I dag överlämnar regeringen propositionen Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136). I den föreslår regeringen förnyade tillståndsvillkor för public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

De nya villkoren för SR, SVT och UR föreslås gälla de kommande sex åren. I propositionen slår regeringen fast att public service, precis som tidigare, ska ha ett brett uppdrag och sända radio och tv fritt tillgängligt i hela landet.
– Oberoende och starka public service-företag har ett stort demokratiskt värde för hela samhället. Vi lever i en omvälvande tid för medierna och förslagen i propositionen ger bättre förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken också kommande år, säger kultur- och demokratiministern Amanda Lind.
Public service-företagen ska delta i medieutvecklingen och finnas med sitt utbud på de plattformar där publiken finns. Programverksamheten på företagens egna plattformar på internet föreslås ingå i det som betecknas som kärnverksamhet. Det gör att företagen får bättre förutsättningar att t.ex. nå grupper som är svåra att nå via traditionella sändningar av radio och tv, som barn och unga.
I propositionen föreslås också att företagen ska stärka sin nyhetsbevakning i svagt bevakade områden, s.k. ”vita fläckar”. Samtidigt får de ett uttalat ansvar att värna en mångfald av kvalitativa nyhetsmedier, genom att ta hänsyn till andra nyhetsmediers konkurrensförutsättningar.
– Medielandskapets utveckling under 2000-talet har präglats av digitalisering och globalisering. Det ställer krav på oss politiker att anpassa villkoren efter nya spelregler, säger Amanda Lind.
SR:s och SVT:s beredskapsuppdrag kvarstår med tydliggörandet att företagen ingår i det svenska totalförsvaret. Det innebär krav på ett beredskapsarbete som utifrån en helhetssyn omfattar både fredstida kriser och höjd beredskap. 
Propositionen bygger på slutbetänkandet Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50) från den parlamentariska public service-kommittén under Sture Nordhs ledning. Arbetet med propositionen har redovisats och diskuterats med alla riksdagspartier under våren.
– Regeringen har varit mån om att värna de överenskommelser och förslag som lämnats av den parlamentariska public service-kommittén. I så gott som samtliga centrala frågor har regeringen valt att gå fram med kommitténs förslag, säger Amanda Lind.
Regeringen föreslår också att public service-bolagen ska få 166 miljoner kronor extra per år och att det ska ske en fortsatt årlig uppräkning med två procent.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter