Ny certifiering garanterar kvalitet i fastighetsnät

En ny kravspecifikation och certifiering ska garantera kvaliteten i kommunikationsnät för fastigheter.
- För fastighetsägare och konsulter som bistår vid upphandlingar blir detta ett verk­tyg för att ställa krav på installationer av fastighetsnät. För installatö­rer, som redan har en god kunskap, blir certifieringen ett kvitto på yrkeskunskapen och ett sätt att garantera kvaliteten i sina jobb, säger Pontus Thureson, VD i bransch­organisa­tionen CANT.

       Två viktiga pusselbitar för att tillgodose de ökade kraven som teknikutvecklingen med­för är tillförlitlig funktion och god säkerhet för kommunikationsnät inom fastigheter. Fram till nu har det saknats ett enhetligt sätt att verifiera installatörernas kunskap för arbeten med fas­tig­hetsnät.
-  CANT har därför tagit fram en kravspecifikation baserad på standardserierna SS‑EN 50173 och SS­‑EN 50174 tillsammans med ett system för certifiering, säger Pontus Thureson.
       En ledstjärna för certifieringen är att hitta en rimlig balans mellan kravnivå och kost­nader. Tanken är att skapa en bred certifiering, som når ut brett på marknaden.
-  Då är det viktigt att hålla nere kostnaderna. Samtidigt är det viktigt att kunskapsnivån i bran­schen höjs, inte minst sett till exempelvis värmeutveckling i kablarna vid ström­försörjning, när vi nu bland annat kan fjärrmata via en kategori 6 kabel upp till hela 100 watt.
       Arbetet med att ta fram en kravspecifikation och ett system för certifiering har en arbets­grupp inom CANT arbetat med sedan december 2018.
- Det är viktigt att nå en bred samsyn och att hitta ett system som fungerar för alla i bran­schen.
       Gruppens sammansättning speglar denna bredd. Medlemmarna som deltagit i arbets­grup­pen kommer från CANT, Tele2, INSU, Installatörsföretagen, SEK Svensk Elstandard, Locum, Alcadon och Edugrade. Gruppen har dessutom flera stödjande företag knutna till sig som löpande följt arbetet.
       Kravspecifikationen överlämnas till SEK Svensk Elstandard i dagarna, som kommer att äga och förvalta den. Certifieringen planeras att driftsättas senare under året. CANT är huvud­man för certifieringen och administrerar denna.
 
För ytterligare information:
Pontus Thureson, VD
CANT - teknik för kommunikationsnät
pontus.thureson@branschkansliet.se
Tel. 076-547 48 22

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter